Regulations

Regulamin Porządkowy Apartamentu „Vela” Polańczyk

 1. Regulamin Porządkowy Apartamentu „Vela” ma na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa Gościom Apartamentu.
 2. Regulamin ustala również zasady korzystania z pomieszczeń mieszkalnych i całego obiektu oraz reguluje kwestie rezerwacji.
 3. Regulamin wiąże Gości „Vela” oraz wszystkie inne osoby przebywające na terenie Apartamentu.
 4. Apartament mieszkalny wynajmowany jest Gościom na doby. Doba rozpoczyna się o godzinie: 16:00 i kończy o godzinie: 10:00 dnia następnego. Jeżeli Gość nie zwolni Apartamentu o godzinie 10:00 lub pozostawi w pokoju rzeczy – będzie to podstawą do naliczenia obciążeń za kolejną rozpoczętą dobę, nie stanowi to jednak gwarancji przedłużenia pobytu.
 5. Życzenie przedłużenia poza okres wskazany w rezerwacji Gość powinien zgłosić w dniu, w którym upływa termin najmu. „Vela” może nie uwzględnić życzenia Gościa wynajmu Apartamentu w przypadku braku wolnych miejsc lub innych przyczyn.
 6. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie Apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 7. Osoby nie będące Gośćmi Apartamentu nie mogą w nim przebywać od godziny: 22.00 do godziny: 6.00 dnia następnego. Cisza nocna obowiązuje od godziny: 22.00 do 6.00. Goście są zobowiązani do jej przestrzegania.
 8. W pomieszczeniach mieszkalnych zabronione jest używanie własnych urządzeń (np. grzałka, żelazko itp.) i wszelkich innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe.
 9. W Apartamencie obowiązuje bezwzględny i całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów elektrycznych (e-papieros). W przypadku jego złamania Gość zostanie obciążony usługą odświeżenia pomieszczeń w wysokości: 1 500,00 zł (dotyczy to również osób odwiedzających Gościa).
 10. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz przebywania zwierząt.
 11. Goście Apartamentu mogą korzystać z pozostawionego do ich dyspozycji grilla znajdującego się na terenie obiektu. Gościa obowiązuje bezwzględny zakaz palenia ognisk. Za złamanie zakazu Gościowi grozi kara (każdorazowo) w wysokości 1 000 zł.
 12. W przypadku, gdy Gość nie przestrzega regulaminu, łamie powszechnie obowiązujące zasady współżycia społecznego może być poproszony przez personel o opuszczenie Apartamentu – do bez prawa zwrotu uiszczonej za najem należności.
 13. Gość Apartamentu „Vela” korzysta z całego wyposażenia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz na własną odpowiedzialność.
 14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentu, które powstaną z winy umyślnej lub nieumyślnej Gościa lub osób go odwiedzających. Za wszelkie zobowiązania finansowe Gości powstałe w wyniku ich pobytu w Apartamencie lub osób odwiedzających w przypadku niemożności lub znacznego utrudnienia ustalania osób odpowiedzialnych za wyrządzenie szkody, odpowiedzialność ponosi osoba rezerwująca Apartament. O wystąpieniu szkody Gość winien niezwłocznie powiadomić personel.
 15. Wcześniejszy wyjazd z przyczyn niezależnych od „Vela” (choroba: Gościa, członka jego rodziny, inne wypadki losowe dotyczące Gościa) zmuszające go do wcześniejszego opuszczenia Apartamentu nie uprawniają go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenia.
 16. Gość obowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów związanych z utratą lub uszkodzeniem klucza lub pilota (w przypadku: klucza – 100 zł, pilota – 300 zł).
 17. „Vela” nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z działania lub zaniechania Gościa, osób go odwiedzających lub osób trzecich. Za szkody takie uznaje się w szczególności wynikłe z korzystania z Apartamentu i jego wyposażenia w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 18. Przedmioty pozostawione przez Gościa w Apartamencie mogą być odesłanie na żądanie i koszt Gościa pod wskazany adres. Po upływie dwóch miesięcy przedmioty te mogą być przekazane na cele charytatywne.
 19. Rozpoczęcie pobytu w Apartamencie „Vela” jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu Porządkowego oraz Załącznika nr 1 – Cennik szkód.
 20. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, personel Apartamentu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Skrócenie pobytu Gościa z przyczyn leżących po jego stronie nie obliguje do zwrotu kosztów niewykorzystanego świadczenia.
 21. Niezgłoszenie uwag co do stanu technicznego i porządkowego w momencie wprowadzenia do Apartamentu równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym zastrzeżeń.
 22. Przy opuszczaniu lub wychodzeniu z Apartamentu należy zakręcić wodę, wyłączyć oświetlenie oraz zamknąć bądź zabezpieczyć uchylone okna.
 23. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a Gościem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.
 24. Rezerwacja Apartamentu. Rezerwacja jest możliwa po wpłaceniu 30% zadatku. Anulowanie rezerwacji bezpłatnie jest możliwe do 90 dni przed planowaną datą przyjazdu, w przypadku, gdy termin jest krótszy – należy dokonać wpłaty 30% zadatku, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji. Na 7 dni przed planowaną datą przyjazdu Gość zobowiązany jest dokonać wpłaty pozostałych 70% ceny (z wyłączeniem wyboru płatności gotówką na miejscu i z wyłączeniem rezerwacji z krótszym terminem przyjazdu). W razie braku płatności ww. terminie rezerwacje uważa się za anulowaną, bez prawa do żądania zwrotu uiszczonej zaliczki. Do ceny doliczana jest opłata klimatyczna w wysokości 1,50 zł/osobę/dobę.
 25. Dokonując rezerwacji Apartamentu Vela Polańczyk Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


Administratorem danych jest: ALEKSANDRA GWIAZDOŃ prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Vela z s. w Przemyślu, ul. Swobodna 17/6, 37-700 Przemyśl. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją zawartych umów, dochodzenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ,,b” RODO. Dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Gościowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Kontakt z Administratorem „Vela” Aleksandra Gwiazdoń: Aleksandra Gwiazdoń tel. 662 652 378.

Życzymy udanego pobytu w Apartamencie „Vela”